ประกาศ

No. รายละเอียด Open
1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 Open
2 การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 Open
3 การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ.2562 Open
4 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2564 Open
5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ.2563 Open
6 การจ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกอบทัพบก Open
7 การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อาเภอตาพระยา และสหกรณ์โคนมวังนาเย็น พ.ศ. 2565 Open
8 การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Open
9 การประเมินคุณภาพตำราเพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ Open
10 การรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในท้องถิ่น พ.ศ. 2564 Open
11 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2562 Open
12 การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Open
13 การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 Open
14 การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563 Open
15 การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 Open
16 การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ พ.ศ.2562 Open
17 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา Open
18 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกองทัพบก Open
19 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พ.ศ.2563 Open
20 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี Open
21 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 Open
22 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 Open
23 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2560 Open
24 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 Open
25 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 Open
26 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 Open
27 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 Open
28 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 Open
29 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่10) พ.ศ.2566 Open
30 เกณฑ์มาตฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 Open
31 เกณฑ์มาตฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 Open
32 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 Open
33 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 Open
34 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Open
35 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Open
36 ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.2562 Open
37 ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสถานะการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Open
38 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก Open
39 แจ้งการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ Open
40 ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ Open
41 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ Open
42 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2564 Open
43 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง Open
44 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 Open
45 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา Open
46 แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี Open
47 แนวปฏิบัติการดำเนินงานของกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 Open
48 แนวปฏิบัติการดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 Open
49 แนวปฏิบัติการยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) Open
50 แนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 Open
51 แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Open
52 แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 Open
53 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมฝึกปฏิบัติการโครงงาน หรือเตรียมฦึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2563 Open
54 ประกาศสภาวิศวกร ที่ 156/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม Open
55 ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 Open
56 ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 Open
57 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) (ฉบับที่ 20 ) Open
58 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) Open
59 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Open
60 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 Open
61 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Open
62 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและการแสดงความรับผิดชอบในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ยกเลิก) Open
63 ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Open
64 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Open
65 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ Open
66 วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 Open
67 วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 Open
68 วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) Open
69 วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) Open
70 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมฝึกปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Open
71 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลาจันทร์-ศุกร์ พ.ศ.2562 Open
72 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 Open
73 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. 2564 Open
74 หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 Open
75 หลักเกณฑ์การลงทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2559 Open
76 หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนอบรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 Open
77 อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2564 Open
78 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ พ.ศ.2562 Open
79 อาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 Open