ประกาศ

No. รายละเอียด ลิงค์ ไฟล์ pdf
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ อาเภอตาพระยา และสหกรณ์โคนมวังนาเย็น พ.ศ. 2565 Open
2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 Open
3 ประกาศสภาวิศวกร ที่ 156/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม Open
4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Open
5 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง Open
6 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) Open
7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประเมินคุณภาพตำราเพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ Open
8 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 Open
9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2564 Open
10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกอบทัพบก Open
11 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Open
12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกองทัพบก Open
13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 Open
14 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) Open
15 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) (ฉบับที่ 20 ) Open
16 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 Open
17 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2564 Open
18 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2564 Open
19 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 Open
20 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. 2564 Open
21 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 Open
22 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในท้องถิ่น พ.ศ. 2564 Open
23 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Open
24 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 Open
25 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563 Open
26 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ Open
27 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Open
28 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ Open
29 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 Open
30 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พ.ศ.2563 Open
31 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Open
32 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 Open
33 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 Open
34 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมฝึกปฏิบัติการโครงงาน หรือเตรียมฦึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2563 Open
35 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 Open
36 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) Open
37 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก Open
38 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ.2563 Open
39 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) Open
40 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมฝึกปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Open
41 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.2562 Open
42 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2562 Open
43 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 Open
44 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 Open
45 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 Open
46 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลาจันทร์-ศุกร์ พ.ศ.2562 Open
47 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ.2562 Open
48 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ พ.ศ.2562 Open
49 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ พ.ศ.2562 Open
50 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและการแสดงความรับผิดชอบในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ยกเลิก) Open
51 ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ Open
52 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา Open
53 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสถานะการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Open
54 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Open
55 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 Open
56 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนอบรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 Open
57 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 Open
58 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี Open
59 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 Open
60 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 Open
61 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 Open
62 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2560 Open
63 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2559 Open
64 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Open
65 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 Open
66 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 Open
67 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา Open
68 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ Open
69 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Open
70 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Open
71 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 Open
72 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี Open
73 ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 Open
74 ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 Open
75 ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานของกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 Open