ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563"
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2561"
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549"
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา   พ.ศ.2549"