1.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549"

2.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา   พ.ศ.2549"