ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2561"
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549"
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย "การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา   พ.ศ.2549"