ปฏิทินการศึกษา จันทร์-ศุกร์

 

ปฏิทินการศึกษา เสาร์-อาทิตย์

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ 1/2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ 2/2561(ฉบับแก้ไข)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/2561