ศูนย์การศึกษาสระแก้ว

ระดับปริญญาตรี

ปริญญา/สาชา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 


   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ