ขั้นตอนการขอเอกสารและคำร้องสำหรับนักศึกษา


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบอัตราการชำระเงินค่าคำร้อง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-0-82147-3 "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์"
ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วนพร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 5 รอรับเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือติดตามผลภายใน 3-4 วันทำการ