อัตราการชำระเงินค่าคำร้อง

คำร้องระดับปริญญาตรี
มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง (100 บาท)(เป็นนักศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
VRU.15 An Application Form for a Letter of Certification (100 บาท)
มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (100 บาท)(กำลังศึกษาอยู่/จบแล้วหายขอใหม่)
VRU.16 An Application Form for a Transcript (100 บาท)
คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ (100 บาท)(กรณีชำรุด/สูญหาย ขอใหม่(ใบแทน))
A Request form for degree certificate (100 บาท)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต A Graduation registration request (500 บาท)(ใบรายงานผลการเรียน+ใบรับรองคุณวุฒิ)
คำร้องระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิต
มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง (300 บาท)(เป็นนักศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
VRU. 15 An Application Form for a Letter of Certification (300 บาท)
มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (300 บาท)(กำลังศึกษาอยู่/จบแล้วหายขอใหม่)
VRU. 16 An Application Form for a Transcript (300 บาท)
คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ (300 บาท)(กรณีชำรุด/สูญหาย ขอใหม่(ใบแทน))
A Request form for degree certificate (300 บาท)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต A Graduation registration request (1,000 บาท)(ใบรายงานผลการเรียน+ใบรับรองคุณวุฒิ)
คำร้องระดับปริญญาเอก
มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง (500 บาท)(เป็นนักศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่)
VRU. 15 An Application Form for a Letter of Certification (500 บาท)
มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (500 บาท)(กำลังศึกษาอยู่/จบแล้วหายขอใหม่)
VRU. 16 An Application Form for a Transcript (500 บาท)
คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ (500 บาท)(กรณีชำรุด/สูญหาย ขอใหม่(ใบแทน))
A Request form for degree certificate (500 บาท)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต A Graduation registration request (1,000 บาท)(ใบรายงานผลการเรียน+ใบรับรองคุณวุฒิ)