ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑ งานศูนย์ภาษา

 

 

๕.๒.๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

๕.๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

๕.๓  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๕ หลักสูตร

 

 

๕.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

๕.๔ การขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

 

 

๕.๕.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๕.๒ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

       ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕........

 

๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ

       การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๘ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕