ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕........

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่  

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑ คณะวิทยาการจัดการ

 

 

๕.๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

๕.๒.๓ งานศูนย์ภาษา

 

 

๕.๒.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

 

 

 

 

๕.๓  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

๕.๔  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

๕.๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

 

 

๕.๕ การพิจารณาขอเสนอปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่...) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕