ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

๔.๑ สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ๖ ฉบับ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๒.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๓  การพิจารณาแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๓.๓ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๔ การพิจารณาทบทวนการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

๕.๕ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖

 

๖.๒  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖