ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๖๕

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕