ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)                                         

 

 

๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๔ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

๕.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๑๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๑๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

๔.๔  การขอปิดหลักสูตรและขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๘  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับเข้าเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕