ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

๕.๑.๑ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

 

๕.๒.๑  คณะครุศาสตร์

 

 

๕.๓  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)                                        

 

 

 

๕.๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

๕.๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

 

๕.๓.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

๕.๓.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

๕.๓.๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๔  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

 

๕.๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๓ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

๕.๕  การขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

 

๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๗  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕