ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

๕.๓  ขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

๕.๔  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๔.๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๕.๕  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

๕.๕.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

๕.๖  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ........

 

๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕