ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ ของงานศูนย์ภาษา กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๓  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)                                        

 

 

๕.๓.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๕  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๓.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

๕.๔  การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๑๑ หลักสูตร และ (ร่าง) หมวดวิชาชีพครู ๑ เล่ม

 

 

 

คณะครุศาสตร์

 

 

 

๕.๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๓  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 

๕.๔.๔  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๕  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๖  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๗  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

๕.๔.๘  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๙  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๑๐  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๑๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

๕.๔.๑๒  (ร่าง) หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)

 

 

 

๕.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕