ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง                                           

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี 

 

 

๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

๕.๓  การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร

 

 

๕.๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๔ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๕ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๖ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๗ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

๕.๔  ขอหารือจำนวนนักศึกษาต่อตอนเรียน (section)

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕