ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

รายงานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ปิดโดยสมบูรณ์

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑

การขออนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

๕.๒

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๒.๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒.๒

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒.๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๒.๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

๕.๓

การเสนอขอปิดหลักสูตรและขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

๕.๓.๑

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

๕.๔

การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๔.๑

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๒

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๓

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๔

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๕

(ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๖

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๗

(ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๔.๘

(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๙

(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๕

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

สำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๖

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์