ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

รายงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปิดโดยสมบูรณ์

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

 

๕.๑

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๕ หลักสูตร

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๑.๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๑.๓

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๑.๔

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๑.๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

๕.๒

การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๒.๑

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๒.๒

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๒.๓

(ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒.๔

(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๒.๕

(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์