ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

๔.๑

รายงานการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ จำนวน ๒ หลักสูตร

 

 

๔.๑.๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

๔.๑.๒

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑

การขออนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับอนุปริญญา

 

 

๕.๑.๒

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๓

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๒

การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

 

 

 

 

 

๕.๓

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๙ หลักสูตร

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๓.๑

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๒

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๓.๖

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๗

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๘

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๙

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

๕.๔

การเสนอขอปิดหลักสูตรและขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

๕.๕

(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๖

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์