ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑

การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒

รางวัลเหรียญทอง

 

 

๕.๑.๓

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๒

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๒.๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๒.๒

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒.

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๒.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๒.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๒.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

๕.๓

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๔

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  

 

 

 

 

 

๕.๕

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

 

 

 

 

๕.๖

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

รอพี่สุ วันที่ 8 มี.ค.

๕.๗

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๘

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์