ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

 

๕.๑

การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๒

การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑

คณะครุศาสตร์

 

 

 

 

 

๕.๓

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๓.๑

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๒

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๓.๓

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๔

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๕

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๓.๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

๕.๔

(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๕

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๖

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (๒ปี ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๗

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนอบรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๘

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์