ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑

การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๒

การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ งานศูนย์ภาษา  กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

 

 

 

๕.๓

การขอความเห็นชอบในการอนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๔

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

 

 

 

 

๕.๔.๑

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๔.๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๓

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๔

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๔.๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

๕.๔.๖

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

๕.๕

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๖

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๗

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นและค่าลงทะเบียนอบรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

๕.๘

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์