ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

๑.๑

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

 

๑.๒

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

 

๕.๑

การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

 

๕.๑.๑

ระดับอนุปริญญา

 

 

๕.๑.๒

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๓

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

๕.๒

การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

 

 

๕.๒.

คณะครุศาสตร์

 

 

 

 

 

๕.๓

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

ระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๓.๑

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๓.๒

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

๕.๔

การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๔.๑

(ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๒

(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

๕.๔.๓

(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

 

๕.๕

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

๕.๕.๑

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

๕.๕.๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

๕.๖

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

 

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์