คำชี้แจง
1. ชื่อผู้ใช้งาน ใส่รหัสบัตรประขาชน 13 หลักของผู้ปกครอง
2. รหัสผ่าน ใส่รหัสบัตรประขาชน 13 หลักของผู้ปกครอง เว้นแต่มีการแก้ไขรหัสผ่าน
3. ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.029091432 ต่อ 19