หัวข้อ
ปก คำนำ สารบัญ
บทที่ 1 เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
บทที่ 3 การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
บทที่ 4 การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
บทที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บทที่ 6 สรุปข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก แบบ ก.พ.อ. 03-04
ภาคผนวก ข แบบประเมินผลการสอนและคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ปกหลัง