วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. ผู้นิพนธ์ดำเนินการจัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ตามรูปแบบในแบบฟอร์มของวารสาร ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/acad_forms_onlogin.php
2. จัดทำแบบฟอร์มนำส่งบทความในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ที่มีการลงนามของผู้นำส่งโดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/acad_forms_onlogin.php
3. ผู้นิพนธ์ดำเนินการสมัครสมาชิกส่งบทความ โดยกรอกข้อมูลและระบุ username และ password ผ่านทางเว็บไซต์
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var/index
   
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ออนไลน์
       

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2563 (ฉบับเต็ม)


ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (ฉบับเต็ม)


ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563 (ฉบับเต็ม)
 
       

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2562

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 (ฉบับเต็ม)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 (ฉบับเต็ม)
 
       

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2561

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561
 
       

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวามคม 2560
 
       

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2559
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559
 
       

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2558

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
   
       

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2557
 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
   
       

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
 
   
       

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2555
 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 
   
       

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2554
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
 
   

Close