Untitled Document

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังนี้
       1.ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
       2.จัดทำมาตรฐานดัชนีการประเมินและเกณฑ์การประเมินเพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรําชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล
       3.จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน ภายใต้ กรอบและมาตรฐานที่กำหนด
       4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนําที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
       5.สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพมีการ ติดตามและประเมินผลการนำระบบการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ
       6.นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนําและปรับปรุงระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสำนักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเ ป็นผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงให้คำปรึกษา ประสานงาน ตรวจสอบ ตลอดจนกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         2 . แต่งตั้ง ผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนด เป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งกำหนดกิจกรรม การประกัน คุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทำให้เกิด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
         3 . ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจำเป็น
         4 . จัดทำระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูล สถิติ นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพื่อนำมาใช้ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
         5 . มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
         6 . มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัย อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
         7 . สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอและให้มีการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
         8 . มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
         9 . เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา
       10 . มีระบบการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
       11 . จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

Close