ระเบียบวาระการประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
.......................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 รายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจำปีการศึกษา 2561
5.2 รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี
5.2.1 รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสำเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี
5.2.2 รายงานอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
5.3 รายงานข้อมูล SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561
5.4 เตรียมความพร้อมพิธีวางพวงมาลา
5.5 OKRs ของบุคลากรสายสนับสนุน
5.6 รายงานการเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ KM
5.7 การปรับปรุงการบวนการเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
5.8 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำภาคการศึกษา 1/2561
5.9 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน