ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติจบการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 ขออนุมัติจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท
   
ปริญญาเอก
   

4.3 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ

 

4.3.1 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.4 กำหนดการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  
4.5 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ปี (2557-2561)  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2557