ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง สสร.302

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

4.3 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ  

4.3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

4.3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.3.3 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.4 ขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประสานงานรายวิชา

 

4.5 การจัดนิทรรศการวิชาการ "วันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์"

 
4.6 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ร่างคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2558 และงานเจ้าฟ้าวิชาการ  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558