ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะครุศาสตร์

 

4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

4.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.4 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

 

4.4 การทบทวนการจัดทำ Curriculum Mapping ของหลักสูตรต่างๆ

 
4.5 การจัดนิทรรศการวิชาการ 2558 "การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 "  
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558