ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.2 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.3 การทบทวนการจัดทำ Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.4 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตร

 
4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
4.4.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร  
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
4.6 การเก็บค่าธรรมเนียมสาขาวิชา  
4.7 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558