ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  
4.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ
 

4.2.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
สำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
 
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
4.5.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
4.5.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
 
4.5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
4.5.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 
4.5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
4.6 การเสนอปิดหลักสูตร  
4.6.1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
4.6.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 
4.6.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 
4.6.4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
4.7 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือ/ตำรา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558