ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2558
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
สำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
 
4.2 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  
4.3 แบบสอบถามปประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
4.3.1 อาจารย์
 
4.3.2 นักศึกษา (ทุกระดับ)
 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขึ้นบัญชีอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2558 - 2559  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558