ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 7/2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศสตร์

 

4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.3 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.3 ทุนชายแดนภาคใต้
4.4 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558
4.5 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558