ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 8/2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.3.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4.3.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.3.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4.3.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4.4 ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชาของนักศึกษา

4.5 โครงการพัฒนาหลักสูตร

4.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

4.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4.6 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา
4.7 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์ ภาคปกติ
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558