ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 9/2558
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการสำรวจความต้องการศึกษา และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.3 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 

4.2.5 งานวิชาศึกษาทั่วไป
 
4.3 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

4.4 ตารางเปรียบเทียบการจัดแผนการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ

4.5 การส่งคืนรายวิชาที่ไม่มีผู้สอน

4.6 ขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตร
4.6.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

4.6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

4.6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม

4.7 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.7.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานชาติ)
4.7.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557
5.2 การเปิดหมู่เรียนที่สระแก้ว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558