ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 10/2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะครุศาสตร์

 

4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.4 งานวิชาศึกษาทั่วไป
 
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
4.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
4.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารในอุตสาหกรรมการบิน
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558