ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 11/2558
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การส่งคืนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

4.2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.3 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.3 ขออนุมัติโครงการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร
4.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรเครื่องกล
4.3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
4.3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ

4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.4.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

 

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.4.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ เพื่อรับทุนการศึกษา
5.3 ตารางสรุปสาขาวิชาที่ครบวงรอบในการปรับปรุง ปีการศึกษา 2558-2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 มติประชุมคณบดีสัญจร
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558