ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 12/2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะครุศาสตร์

 

4.2.2 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย

4.4 ขอปิดหลักสูตร

4.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (4 ปี)

4.5 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.6 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.6.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

4.6.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

4.6.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

4.6.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4.6.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4.6.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

4.6.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.6.9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4.6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4.6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4.6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558