ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 12/2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะครุศาสตร์

 

4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

4.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.4 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.6 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 
4.2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.3.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

4.3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4.3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.4 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
5.2 ขอชี้แจงลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพทางนิติศาสตร์
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา หลักสูตรดนตรีสากล
6.2 ขอเปิดหมู่เรียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่ม 1 หมู่เรียน
6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559