ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ  

4.2.1 คณะครุศาสตร์

 

4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ

 

4.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.2.5 งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

4.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย

 
4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.4.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4.4.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4.4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

4.4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559