ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2559
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะครุศาสตร๋์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
  4.3.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
  4.3.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
  4.3.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
  4.3.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  4.3.7 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  4.3.8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  4.3.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  4.3.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  4.3.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
  4.3.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  4.3.13 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  4.3.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
  4.3.15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  4.3.16 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  4.3.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  4.3.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
  4.3.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  4.3.20 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  4.3.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4.3.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  4.3.23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
  4.3.24 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  4.3.25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4.4 การเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน
4.5 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560
4.6 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนภาคปกติ
4.7 การชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
4.8 การกำหนดค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
4.9 การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร
  4.9.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
  4.9.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และการสื่อสารการตลาด
(หลักสูตรสองภาษา)
  4.9.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.10 ข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559