ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะครุศาสตร๋์

- อาจารย์พิเศษ

- อาจารย์นิเทศก์

4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  4.3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  4.3.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  4.3.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
  4.3.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  4.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  4.3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
4.4 (ร่าง) กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2559
4.5 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนภาคปกติ
4.6 การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร
  4.6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  4.6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  4.6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  4.6.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  4.6.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.7 ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559