ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 7/2559
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ

4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  4.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4.3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4.3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4.3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  4.3.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  4.3.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  4.3.8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  4.3.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4.4 ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.5 (ร่าง) กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2559
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการปฏิบัติงานประจำป
4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25....
4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559