ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศก์
4.2.1 คณะครุศาสตร์

4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  4.3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
  4.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
  4.3.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4.3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  4.3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4.3.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4.4 แบบเสนอของเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4.5 ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
4.6 การพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
4.7 การเบิกค่าสอนนักศึกษาภาคปกติเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 2/2558
4.8 ขออนุญาตไม่สอบปลายภาควิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.9 ตารางรายวิชา GE104 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่ยังไม่มีผู้สอน
4.10 ข้อมูลหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2559
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์และรายวิชาหลักการสื่อสารการตลาด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559