ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 9/2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
  4.3.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
  4.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4.4 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
4.5 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
4.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4.5.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.5.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4.6 หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
4.7 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
4.8 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
5.1.1 ภาคปกติ
5.1.2 ภาคพิเศษ
5.2 การอนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
5.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.2 งานวิชาศึกษาทั่วไป

5.2.3 คณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559