ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
4.2.1 ศูนย์ภาษา
4.2.2 คณะครุศาสตร์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
  4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
  4.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  4.3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
  4.3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  4.3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
  4.3.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4.3.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4.3.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
  4.3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่
4.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

4.4.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4.4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

4.4.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

4.4.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต

4.4.7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.4.8 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559