ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 12/2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะครุศาสตร์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
  4.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
  4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4.3.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  4.3.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4.3.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
4.4 ขอความอนุเคราะห์จัดหาผู้สอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
4.5 ร่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปี พ.ศ. 2560
4.6 การปรับแผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
4.7 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2560
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560