ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่
4.2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.2.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4.4 ขอปรับเปลี่ยนแผนการเรียนตลอดหลักสูตร นักศึกษาศูนย์สระแก้ว
4.5 ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560