ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.2.2 คณะครุศาสตร์
4.2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
4.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

4.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

4.3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานชาติ)

4.3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

4.3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.4 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
4.4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
4.4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
4.5 ขออนุญาตเปลี่ยนวันสอบ ภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์
4.6 ขอให้ทบทวนการอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560